• israel

empty label

הרב אליעזר קשתיאל

חיבור לתרבות הישראלית

הרב אליעזר קשתיאל

התרבות הישראלית מבוססת בעיקר על הקשבה לאפיינו העצמי. בנוסף אפשר לקבל בתוספת מהתרבות הכללית. אורות ישראל, פרק ז פסקאות ט-י.

מומלצים