• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליעזר קשתיאל

החינוך הישראלי

הרב אליעזר קשתיאל

החינוך הישראלי הוא חינוך לאהבת ה', ועושים זאת ע"י לימוד תורה - "תלמוד גדול שמביא לידי מעשה". לימוד התורה צריך להיות מתוך אמון גדול שאור ה' גנוז בה, וע"י כך יגיע לידי קיום המצוות מאהבה! אורות ישראל, פרק ז, פסקאות ז-ח.

מומלצים