• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב איציק אמיתי

פרשת תצווה - טהרה מטומאת מת

הרב איציק אמיתי

מה היא טומאת מת ומה טעמה? הרי אלו שעוסקים במת קרויים "חברא קדישא" וזו מצווה גדולה לעסוק במת ואנחנו מברכים אשר קדשנו במצותיו. מה תפקידם של הכהנים ושל כל ישראל ביחס לאומות העולם?

מומלצים