• israel

empty label

הרב אליהו שחור

פרשת משפטים - מיקומה, חשיבותה וחביבותה

הרב אליהו שחור

נחלקו רש"י ורמב"ן במקומה של פרשת משפטים: מפשטי הסוגיות בגמרא נראה כרש"י - שהייתה קודם מתן תורה, אולם מפשט הפסוקים נראה כרמב"ן - שהייתה לאחר מתן תורה, והנצי"ב מציע הסבר שלישי המיישב את השיטות. מתוך כל שיטה אנו למדים על חשיבותה וחביבותה של פרשת משפטים.

מומלצים