• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

השפעת המעשה אף ללא כוונה

הרב אליקים לבנון

מדוע הרמב"ם מקדיש ארבעה יסודי אמונה לתורה ולנבואה? מה הרצי"ה היה אומר על סוגי הקשרים עם הקב"ה? איך זה מתחבר עם דברי ר' חיים על עבודת התפילה? אילו דברים אומר הזוהר על המכוונים כוונות ללא הוצאה בפה? באיזה מקומות בתפילה עלינו לכוון מדינא ומדוע? אם כך, מה ערך המחשבות? האם יש חובה לכוון ב"אחד"? נפש החיים, פרקים, פרק ה'-ו'.

מומלצים