• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

צידה במרעה וכדומה, סיכום הלכות צידה

הרב אליקים לבנון

מקור: שו"ע, או"ח, שט"ז למה דין חיות שברשותו שונה? האם מותר לצוד במרעה? ומדוע בכל אופן אין להרים את הבהמה? בנוסף, מה גדר צידת חתול בשבת, כחיה או כבהמה? האם יש גדר צידה באנשים?

מומלצים