• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליעזר קשתיאל

עבודת הפרט מכח הנשמה הכללית הטבעית

הרב אליעזר קשתיאל

"ותיכף כשבא אדם לארץ ישראל מתבטלת נשמתו הפרטית" - מה משמעות הביטול הזה? איך זה שייך להסבר הרב לדברי חז"ל "מצוות בטלות לעתיד לבוא"? בנוסף, מהו הדבר הטבעי שנרכש ליהודי השוהה בארץ? ובמה שונה עבודת ה' הפרטית בין הארץ לחו"ל?

מומלצים