• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

עבודת התפילה וכוונת "ברוך"

הרב אליקים לבנון

מהם שני העניינים שהתורה מלמדת אותנו הפסוק "בכל לבבכם"? איך זה לא סותר את ההלכה (ומתאים לשיטתו של ר' חיים שמתנגד לעבודת ה' שחורגת מדברי ההלכה)? בנוסף, למה מוכרחים להסביר את המילה "ברוך" לא כמו הפשט שאנו רגילים אליו? ומדוע הסבר זה מיישב את הקושי בברכתו של ר' ישמעאל לרבש"ע? בסוף השיעור הרב מבאר מעט את הסבר ר' חיים על יחסינו לנסתר ולאינסוף. נפש החיים, שער ב', פרקים א'-ב'.

מומלצים