• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

עבודה ואהבה בקריאת שמע

הרב אליקים לבנון

מה ביחס בין שיטתו של רשב"י לשיטתו של ר' ישמעאל? איך לא יהיה ביטול תורה גם בשיטתו של ר' ישמעאל? ואיך דבר זה מתקשר ליחס בין הכרובים שבבית המקדש? מהי מהות הקדושה ומהם ה"ספירות"? נפש החיים, שער א', פרק ב'.

מומלצים