• israel

empty label

הרב דני לביא

מי בראש? על חכמת ההמונים והמאבק בין שני המשיחים

הרב דני לביא

האם המון העם הם רק בגדר שרתים נמוכים לתלמידי החכמים? ומה יש לאליטה הרוחנית לקבל מהיהודי הפשוט?

מומלצים