• israel

empty label

הרב דני לביא

האם יש אנשים ומקצועות שהם סוג ב'?

הרב דני לביא

האם לפי היהדות וחז"ל יש אנשים שהם סוג ב? כיצד נסביר את המימרות המפלות בין ת"ח לעמי ארצות, ואיך הדברים קשורים לסוגיית הגזענות?

מומלצים