• israel

empty label

הרב דני לביא

ללא השוואות ורגשי נחיתות - מה המבחן האמיתי של חייך?

הרב דני לביא

מה קובע את מעמדו של האדם? ומדוע ההשוואות והמדדים החיצוניים עשויים להרחיק אותנו מייעודנו? וגם, משמעות דברי חז"ל: לפום צערא אגרא, ואחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמים.

מומלצים