• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

הרמוניה בין הכוחות

הרב אליקים לבנון

מה כוחו של הדמיון? למה בימינו האיזון בין הכוחות הופר? במה השכל שולט על הרצון ובמה שולט הרצון על השכל?

מומלצים