• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

הכרחיות ההבנה שהנפש אחת

הרב אליקים לבנון

למה כ"כ הכרחי להבין שנפש האדם היא נפש אחת? מה ההשלכות השליליות של תפיסתו של ראש הרופאים? איך ההבנה שנפש החי של האדם אינה כנפש החי של בעלי החיים או הצומח תורמת להסבר זה?

מומלצים