• israel

empty label

הרב אליעזר קשתיאל

הלאומיות בימי משיח בן דוד

הרב אליעזר קשתיאל

במעבר בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד, עיקר הגאווה הלאומית יהיה בתורה, בקריאת שם ה', בגילוי שמו בעולם. אורות ישראל, פרק ו' פסקה ו'.

מומלצים