• israel

empty label

הרב אליעזר קשתיאל

מדינת ישראל - יסוד כסא ה' בעולם

הרב אליעזר קשתיאל

כאשר הנשמה היא המקיימת את המדינה, זו מדינה שבאה לשרת את הנשמה ולא את הגוף והכלכלה. מדינת ישראל זו מדינה שהנשמה דחפה להקמתה משום שנשמת ישראל חיפשה "כסא" - מקום שבו היא תוכל לשכון ולהופיע את אורה, אור ה'. אורות ישראל, פרק ו' פסקה ז'.

מומלצים