• israel

empty label

הרב אליהו שחור

פרשת תצווה - בגדי הכהן ונס פורים

הרב אליהו שחור

פרשת תצוה עוסקת בבגדי הכהן הגדול, שבתשומת לב לפרטי הבגדים מתגלים אוצרות. לשיטת רש"י פרשות תרומה-תצוה נאמרו אחרי חטא העגל, ומבאר השפת אמת שלולא חטא ישראל לא היינו צריכים את פרטי המשכן, והיינו זוכים לקרבת אלוקים בצורה ישירה. נס פורים הוא החזרה למצבנו הטבעי שלפני החטא, "הדור קבלוה" הוא חזרה ל"נעשה ונשמע".

מומלצים