• israel

empty label

הרב אליהו שחור

פרשת בשלח - שירת הים כגילוי של "עם זו יצרתי לי"

הרב אליהו שחור

*כוחו של ארון יוסף. *האמונה של עמ"י היא מה שבוקע את הים. *יציאת מצרים הייתה בשביל השירה. *כשיהודי זוכה למשהו במתנה צריך אחר כך לזכות בדין. *כוחו של שבט יהודה. *מה מגלה לנו ט"ו בשבט? הועבר ב"זום", שבט תשפ"א.

מומלצים