• israel

empty label

הרב אליהו שחור

פרשת האזינו- מעלתה ועניינה של שירת האזינו

הרב אליהו שחור

התורה מתייחסת בצורה מיוחדת לשירת האזינו, דבר המלמדנו על חובת העיון בה. שירת האזינו כוללת בקרבה את כל התורה כולה, ויש בה מסר עמוק של בטחון ואמונה בה'. משירת האזינו עולה ההבנה שגאולת ישראל עניינה קידוש שם ה', וגם כשישראל אינם ראויים - דווקא ע"י גאולתם תבוא תשובתם.

מומלצים