• israel

empty label

הרב צבי גולדפישר

ברכת אשר יצר - ברכות השחר חלק ג'

הרב צבי גולדפישר

אדם שלא ישן כל הלילה, מדוע נוטל את ידיו? המשך הבירור על נטילת ידים בבוקר והשיטות בדין "הניעור כל הלילה" וכן הקשר לברכת אשר יצר.

מומלצים