• israel

empty label

הרב צבי גולדפישר

ברכת אלוקי נשמה ומיקומה - ברכות השחר חלק ד'

הרב צבי גולדפישר

מדוע מצמידים את ברכת אלוקי נשמה לאשר יצר? ואיך דבר זה קשור לתפיסה של מהות ברכות השחר שהאדם מברך כל בוקר - ע"פ ביאור הגר"א.

מומלצים