• israel

empty label

הרב צבי גולדפישר

נטילת ידים - ברכות השחר חלק ב'

הרב צבי גולדפישר

"היכון לקראת אלוקיך ישראל" עשיית הפעולות כסימן או סיבה- המשך הבירור משיעור שעבר, ושני השיטות בנטילת ידיים של בוקר. מה יעשה מי שהיה ער בלילה?

מומלצים