• israel

empty label

הרב צבי גולדפישר

יסוד ברכות השחר

הרב צבי גולדפישר

מה אני מברך כל בוקר? למה סידרו זאת דווקא כך? הגמרא בברכות דף ס: מזכירה את הדין של ברכות השחר ונטילת הידיים בבוקר , מתי זמן הברכה שלהם? ו3 שיטות ראשונים במהות וגדר הברכות - שבח?הודאה?

מומלצים