• israel

empty label

הרב צבי גולדפישר

ברכות התורה חלק ב' - עניין שלושת הברכות

הרב צבי גולדפישר

המשך הבירור בגדר ברכות התורה- מה מעמדם של 3 הברכות ומה עושים במקרה של ספק.

מומלצים