• israel

empty label

הרב צבי גולדפישר

תיקון הברכות והתפילות

הרב צבי גולדפישר

אנשי כנסת הגדולה תיקנו לנו את הברכות והתפילות, האם אדם שלא הזכיר שם ומלכות לא יוצא ידי חובה רק בברכות דאורייתא או גם בדרבנן?

מומלצים