• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב מרדכי וולנוב

לתת למציאות להתבשל...

הרב מרדכי וולנוב

קורח היה ענק שבענקים. מאחורי הטענה של קורח 'כל העדה כולם קדשים' יש הרבה אמת ולעתיד לבוא אומר האר"י הקדוש שטענת קורח תפרח, רמז לדבר שמו של קרח רמוז בסופי תיבות 'צדיק כתמר יפרח'. שתי טעויות היו לקרח שגררו אותו לשאול תחתיות: 1. כשדתן ואבירם נתנו למחלוקת פן אישי והאשימו את משה בהאשמות שווא, קרח המשיך לחלוק על משה. 2. הניסיון להלביש את האידיאל של 'כל העדה כולם קדשים' לפני שהמציאות בשלה לכך . עלינו להיות סבלנים, חובתנו לראות שהמציאות מתקדמת בכיוון חיובי אך אל לנו לנסות לזרז תהליכים בדרכים אלו ואחרות. כל הניסיונות לזרז תהליכים לפני שלב הבשלות לא רק שלא יועילו אלא יזיקו נזק גדול. כך אירע לקרח וכך גם אירע לדוד המלך עם בת שבע. דוד המלך מחמת ענוותנותו שם לב ששגה ואמר 'חטאתי', לעומת זאת קרח שהחזיק במחלוקת ירד לשאול תחתיות. שבת שלום!

מומלצים