• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב איציק אמיתי

השפעת הקרבה לארץ עלינו ועל הברכות

הרב איציק אמיתי

בהלכה מופיע שסדר הברכות על שבעת המינים הוא לפי הקרבה למילה ארץ בפסוק על שבעת המינים. בגמרא במסכת ברכות מופיע שבשביל לקיים דבר זה צריך רגלי ברזל. מה פשר הדבר? הרב קוק בעולת ראיה מסביר שכמו שאנחנו מברכים על פרי שקרוב יותר למילה ארץ ככה האדם שקרוב יותר לארץ ישראל לקדושתה ולסגולתה יזכה לשלמות שמקבלים מהברכה. בנוסף - מה עדיף להיות, אדם שחי פה רק כי כאן חייו או אדם שחיי בחו"ל ומודע לקדושת הארץ? ומה עדיף להיות, מ"פ בצנחנים או דיין?

מומלצים