• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת שלח - טובה הארץ מאד מאד

הרב מרדכי וולנוב

עוון חטא המרגלים היה מאיסה בארץ חמדה, עוון כל כך חמור עד שהשפעתו השלילית התרחבה לדורי דורות. תיקון עוון המרגלים הוא מסירות נפש על ארץ ישראל, באופן זה נקבל את הארץ באופן מוחלט. המרגלים ראו בארץ ישראל קנין חיצוני, הם לא הפנימו שבין ישראל לארצו יש קשר מהותי עמוק שזה בלי זה אי אפשר. ארץ ישראל גבוה מכל הארצות לא במובן הפיזי אלא במובן הרוחני, כל יהודי בכל מקום שיהיה חייב להרגיש שארץ ישראל היא מעל כל הארצות, חוסר הרגשה זו מעיד על חוסר הבנה בסיסי בכל מהות הארץ והרגשה פסולה זו היא המשך ישיר של חטא המרגלים. אולם על כל יהודי לדעת שדוקא בגלל העובדה שארץ ישראל קשורה בקשר רוחני לעם היושב עליה, התנהלות פסולה וטמאה מעוררת הקאה מצד הארץ . כדי שארץ ישראל תפרח ולא תקיא אותנו עלינו לתת לה את המזון אליו היא משתוקקת, קדושה ותורה. אין זה אומר שאי אפשר לפתח את הארץ בצד הגשמי, להפך רצון הבורא שהארץ תלך ותתפתח גם במובן הארצי אולם כל ההתפתחות צריכה לבוא מתוך יניקה מהקודש.

מומלצים