• israel

empty label

הרב אליעזר קשתיאל

בניין הנבואה בישראל

הרב אליעזר קשתיאל

מדוע התורה מתייחסת כ"כ באריכות לתולדות עשיו? מדוע יעקב אינו רוצה ללכת יחד עם עשיו אע"פ שעשיו נותן לו את הבכורה? מהי הסכנה במלכות וכיצד מגבילים אותה?

מומלצים