• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

מה עושים היום בתעניות ב'-ה'-ב' ומה נוסח הרמב"ם לתפילת הדרך?

הרב אליקים לבנון

מהי תפילת יציאה מהעיר? מה נוסח הרמב"ם לתפילת הדרך? מקור-טור שוע סימן ק"י.

מומלצים