• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

תעניות ב'-ה'-ב' של חשון ומתי יכול להגיד תפילת הדרך?

הרב אליקים לבנון

למה הרגל הוא זמן בעייתי? למה מתענים בימי שני-חמישי-שני שאחרי סוכות ופסח? למה אומרים "מי שברך"? ממתי אפשר להגיד תפילת הדרך? האם יש מקרים שאפשר לאומרה עוד בתוך העיר? מה המרחק המינימלי שצריך ללכת כדי להגיד תפילת הדרך? עד מתי יכול להגיד? האם בנסיעה ברכב הדין שונה? מקור-טור שוע סימן תצ"ב, ק"י.

מומלצים