• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

דיני תפילת נדבה

הרב אליקים לבנון

מה יעשה אדם שלא זוכר אם התפלל כבר או לא? האם חוזר ומתפלל? האם צריך לחדש דבר בתפילתו? האם אפשר להתפלל תפילת נדבה בשבת? האם במוסף יש דין של תפילת נדבה? האם תפילת נדבה בכלל נוהגת היום? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן ק"ז.

מומלצים