• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

טעה ולא התפלל - דין תפילת תשלומין

הרב אליקים לבנון

מה יעשה אדם שלא התפלל באונס או בשוגג? כמה אפשר להשלים יותר מתפילה אחת אחורה? האם להקשיב לחזרת הש"ץ מועיל להשלמה? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן ק"ח.

מומלצים