• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

דין המסתפק אם התפלל

הרב אליקים לבנון

מה יעשה אדם שלא זוכר אם התפלל או לא? אם באמצע התפילה נזכר שהתפלל כבר - יפסיק, אפילו באמצע ברכה. אם מחדש דבר בתפילתו (לא כולל 'שמע קולנו') - יכול להתפלל תפילת נדבה. מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן ק"ז.

מומלצים