• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

הפטורים מתפילה

הרב אליקים לבנון

מי פטור מתפילה? מאיזה גיל צריך לחנך ילד קטן להגיע לתפילה? האם מותר לו לאכול לפניה? העוסק בתורה צריך להפסיק לתפילה? ולמה ביינישים לא עוצרים באמצע סדר צהרים להגיד קריאת שמע של ערבית? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן ק"ו.

מומלצים