• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

שיעור 'שהה כדי לגמור את כולה'

הרב אליקים לבנון

כמה זמן זה "שהה כדי לגמור את כולה"? בשביל מה מותר להפסיק לפני "אלוקי נצור"? אדם שמתפלל 2 תפילות ברצף צריך להמתין כדי הילוך 4 אמות ביניהם. מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן ק"ד-ק"ה.

מומלצים