• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

הנחת אוכל על המיחם בשבת

הרב אליקים לבנון

מה העקרונות של לימוד הלכה והלכות בישול בפרט? איך הפרי מגדים מיישב את הסתירה בתוך השו"ע ואיך זה רלוונטי לימינו? מה מקור ההיתר להניח מאכל יבש על המיחם כדי שיתחמם? שו"ע, אורח חיים, סימן רנ"ג, ג'-ד'-ה'.

מומלצים