• israel

empty label

הרב אליעזר קשתיאל

ההבדל הנפשי בין ישראל לאומות העולם

הרב אליעזר קשתיאל

ההבדל בין עם ישראל לאומות העולם זה לא רק טכני שעם ישראל עושה מצוות ואומות העולם לא עושים, אלא זה הבדל נפשי ולכן לא יעזור שגוי יעשה מצוות או שנסביר לו בשכל למה כדאי לקיים מצוות כי זה נפש אחרת ולא קשור לשכל או למעשה עצמו. אורות ישראל, פרק ה', פסקה ו'-ז'. הועבר ב"זום", שבט תשפ"א.

מומלצים