• israel

empty label

הרב אליעזר קשתיאל

הסתר האור האלוקי בימינו

הרב אליעזר קשתיאל

הרב מתאר את תהליך הגאולה. מטרת הכפירה היא לנקות את כל התפיסות המעוותות בעולם, וזה יוצר רוח ענווה שעל ידו תחזור העריגה במלוא עוצמתה עם נבואה ובית מקדש והשבת העולם כולו לכסוף ולהידבק בה' יתברך. אורות ישראל, פרק ה', פסקה ה'. השיעור לא במלואו, עקב בעיה בצילום.

מומלצים