• israel

empty label

הרב אליעזר קשתיאל

כפה עליהן הר כגיגית

הרב אליעזר קשתיאל

יש בעולם 2 רבדים, נגלה ונסתר. בנגלה יש לנו בחירה לעומת הנסתר - הטבע שלנו הוא הקשר של עם ישראל עם הקב"ה והתורה.

מומלצים