• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

בסיס לדבר האסור והמותר - חלק ד'

הרב אליקים לבנון

מה הדין כאשר הבסיס הוא העיקר והדבר האסור משרת אותו? בנוסף, למה כאשר מקצים אבן לשבת זה מצריך יותר משמקצים בקעת של עץ? ועוד נושאים שונים בתוך דיני מוקצה. הלכות מוקצה - משנה ברורה שח,כ. שט,ד. שיא,ח.

מומלצים