• israel

empty label

הרב אליעזר קשתיאל

נעשה ונשמע

הרב אליעזר קשתיאל

הקדמת נעשה לנשמע מציינת את הכרת ערך החיים הישראלים הטבעיים שהתורה והמצוות הם אורחות חייו, שלא כגויים הצריכים את הבירור השכלי הגורם לעשיית מעשי הטוב. תפארת ישראל - פרק כ"ט.

מומלצים