• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

בסיס לדבר האסור והמותר - חלק ב'

הרב אליקים לבנון

למה אם האיסור הונח כבר בתוך שבת זה פחות בעייתי ? איזה "חוזק" צריך להיות הדבר המותר על מנת שיהיה אפשר לטלטלם יחד? שו"ע אורח חיים סימן ש"ח.

מומלצים