• israel

empty label

הרב צבי גולדפישר

קורבנות חלק ב'

הרב צבי גולדפישר

הגמ' במגילה מביאה דו שיח בין אברהם אבינו לקב"ה "אמר לפניו רבש''ע...בזמן שאין בית המקדש קיים מה תהא עליהם אמר לו כבר תקנתי להם סדר קרבנות כל זמן שקוראין בהן מעלה אני עליהן כאילו מקריבין לפני קרבן ומוחל אני על כל עונותיהם", מהי כוונת הגמ'? האם חובה לאומרה?

מומלצים