• israel

empty label

הרב צבי גולדפישר

ביאור תפילת "לעולם יהא אדם" ותחילת הקרבנות

הרב צבי גולדפישר

הרב מבאר את תוכן התפילה בצד הרעיוני כחלק מעניין ברכות השחר או כהכנה לתפילה , ומחלק אותה ל3 חלקים מהעבר דרך מעלת עמ"י- מסירות הנפש ועד קידוש ה' בעתיד לבוא. התחלת הדיון על הקרבנות - האם מצד הפס' שאחר ברכות התורה או כמעלה עצמית של קרבנות שמקיימים את העולם.

מומלצים