• israel

empty label

הרב צבי גולדפישר

הקדמות התפילה

הרב צבי גולדפישר

בכל בוקר אומרים "מודה אני",מתי ומדוע היא נתקנה? מה מקורה? מקור התפילה שלפני פסוקי דזמרה- "לעולם יהא אדם ירא שמים וכו'", מקורה הקדום של תפילה חשובה זו אולי כבר באליהו הנביא, מדוע אומרים אותה?

מומלצים