• israel

empty label

הרב צבי גולדפישר

עולת ראיה על ברכות השחר

הרב צבי גולדפישר

הסבר רעיוני על ברכת נטילת ידים, אשר יצר ואלוקי נשמה ע"פ פירושו של הרב קוק לתפילה - "עולת ראיה".

מומלצים