חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

סליחות

הרב אליקים לבנון

  • faq

האם להעדיף לימוד תורה על סליחות?

שאלה

שלום הרב,
אנו ספרדים, ואני נוהג לומר סליחות מוקדם, לפנות בוקר, ולהתפלל ותיקין אחרי הסליחות. שניים מבנינו, אחד אחרי בר מצוה ואחד לקראת בר מצוה, ואני מתלבט אם להעיר אותם כל בוקר. ראיתי מהנסיון שאח"כ הם עייפים, לא מצליחים כ"כ להתרכז וללמוד, גם לימודי קודש. ואולי יוצא שכרנו בהפסד? יש אפשרות שיגידו סליחות, במנין מאוחר יותר בלעדי.

תשובה

אכן, דילמה זאת קיימת בכל ימות השנה, ולא דוקא בימי הסליחות. בעיניי ראיתי בני תורה, המקצרים ביותר בתפילתם, וטוענים שבכך הם מוסיפים בלימוד התורה. אולם, לא כך ראינו את רבותינו נוהגים, וגם חכמינו לא הורונו לנהוג כך.

אדרבא, חשיבות התפילה מוגדרת בגמרא (ברכות ו,ב): "דברים העומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם". ומפרש רש"י, כגון תפילה. אמת, שבמסכת שבת (דף י, א) מסופר על רבא, שמחה בפני רב המנונא על כך שהאריך בתפילתו, ואמר לו: מניחים חיי עולם, כלומר לימוד התורה, ועוסקים בחיי שעה שזו תפילה. וכן בהמשך הגמרא שם, מחה ר' זירא בר' ירמיה, וקרא עליו את הפסוק: מסיר אזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה.

אם כן, אנו חוזרים לשאלה, מה עדיף? האם לשמור על זמן לימוד התורה הרגיל ואף להרבות בו בחודש אלול, ואת הסליחות לומר בזמן שלא יפגע תלמוד התורה, או שמא, להעדיף את זמן הסליחות והתפילה, גם על חשבון פגיעה בתלמוד תורה.

שלוש נקודות שיש לציין בשאלה זו:

  • בתורה אין אף פעם "על חשבון". גם כשמניחים תפילין וחולצים אותם, זה דורש זמן. אין מצווה אחת באה "על חשבון" חברתה. אנו מאריכים בסעודת שבת, והכל פוגע בתורה. לכן נמנית התורה בכלל "דבריםש אין להם שיעור" (פאה א,א), וכפירוש הגר"א (שנות אליהו שם): אין לה זמן למעלה, ולא למטה, כלומר: אין לה מינימום ולא מקסימום. שעה שאפשר לנצל ללימוד, יש לנצלה כראוי. אך אם יש מצוה אחרת, מתעסקים בה, למרות שהיא פוגעת בלימוד התורה (יש כמובן גדרים הלכתיים לכך, אך לא זה המקום למנותם).
  • חשיבות תפילת ילדים עם אביהם, היא מעל לחשבון רגיל. ילד המתרגל להתלוות לאביו לתפילה, לומד כיצד להתפלל, לומד כיצד להתייחס לתפילה וכד'. עין אביו עליו, לתקן התנהגות בבית הכנסת, בקריאת התורה וכד'. כמובן לא כמשגיח ושוטר, אלא מתוך רצון ואהבה.
  • סליחות ותפילות בחודש אלול ובימים נוראים שונות מכל השנה. בתחילת הלכות ראש השנה (או"ח תקפא), מביא ה"שערי תשובה" את דברי רבותינו: "יותר טוב בימים אלה להרבות סליחות ותחנונים עם הציבור, מללמוד".
  • מכל הסיבות הללו, חשוב שתקח עמך את בניך לסליחות באשמורת הבוקר, גם אם תפגע יכולת הלימוד שלהם, עבורם זו חוויה ההולכת שנים רבות עמם.

 

מומלצים