• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

גאולה ותשובה

הרב אליקים לבנון

איך יכול להיות שהגאולה אינה תלויה בתשובה?

שאלה

שלום הרב.

א. כיצד פוסק הרמב"ם שאין ישראל נגאלין אלא בתשובה למרות שבגמ´ כתוב ששתיק ר´ אליעזר?

ב. ראיתי את דברי הכס"מ, אבל כיצד אפשר להסביר שזה הפשט ברמב"ם ´אין ישראל נגאלין אלא (!!) בתשובה!´ לומר שהכוונה כאן היא רק שתשובה מקרבת את הגאולה נראה לכאו´ שאין זה פשט כלל!

ג. ומה נענה לדברי מהרש"א שלשיטתו לכו"ע גאולה תלויה בתשובה, שהרי גם ר´ יהושוע ´מעמיד להם מלך רשע כהמן ושבין למוטב וכו´´?!

תודה ושבת שלום.

תשובה

שלום.

א. בתורה, דברים ל´ פסוק ב´ מפורש שתהיה תשובה ואח"כ גאולה.

ב. מאחר שר´ אליעזר לא הביא מכאן אסמכתא לשיטתו, ברור שגם ר´ יהושע מודה.

ג. לכן מפרש הרמב"ם, שזו תשובה בסיסית, וכ"ע מודים בה. נחלקו על תשובה גמורה, לשמור תורה ומצוות..

ד. בצד הגמרא, מובאת גירסת הירושלמי. גירסתנו, אלא הקב"ה וכו´. התיקון: אלר"א הקב"ה וכו´. כלומר: אמר לו ר´ אליעזר, הקב"ה וכו ´. א"כ, לר´ יהושע, גם בלי תשובה שלימה נגאלים.

ה. המעיין ברמבם יראה, שיש תשובה המקרבת, ויש בי תדבק. שתי רמות תשובה.

מקוה שכתבתי ברור דיו.

מומלצים