הרב אליקים לבנון

גאולה ותשובה

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום הרב.

א. כיצד פוסק הרמב"ם שאין ישראל נגאלין אלא בתשובה למרות שבגמ´ כתוב ששתיק ר´ אליעזר?

ב. ראיתי את דברי הכס"מ, אבל כיצד אפשר להסביר שזה הפשט ברמב"ם ´אין ישראל נגאלין אלא (!!) בתשובה!´ לומר שהכוונה כאן היא רק שתשובה מקרבת את הגאולה נראה לכאו´ שאין זה פשט כלל!

ג. ומה נענה לדברי מהרש"א שלשיטתו לכו"ע גאולה תלויה בתשובה, שהרי גם ר´ יהושוע ´מעמיד להם מלך רשע כהמן ושבין למוטב וכו´´?!

תודה ושבת שלום.

תשובה

שלום.

א. בתורה, דברים ל´ פסוק ב´ מפורש שתהיה תשובה ואח"כ גאולה.

ב. מאחר שר´ אליעזר לא הביא מכאן אסמכתא לשיטתו, ברור שגם ר´ יהושע מודה.

ג. לכן מפרש הרמב"ם, שזו תשובה בסיסית, וכ"ע מודים בה. נחלקו על תשובה גמורה, לשמור תורה ומצוות..

ד. בצד הגמרא, מובאת גירסת הירושלמי. גירסתנו, אלא הקב"ה וכו´. התיקון: אלר"א הקב"ה וכו´. כלומר: אמר לו ר´ אליעזר, הקב"ה וכו ´. א"כ, לר´ יהושע, גם בלי תשובה שלימה נגאלים.

ה. המעיין ברמבם יראה, שיש תשובה המקרבת, ויש בי תדבק. שתי רמות תשובה.

מקוה שכתבתי ברור דיו.